Author = Xiu Xin
Number of Articles: 2
1. M-FUZZIFYING MATROIDS INDUCED BY M-FUZZIFYING CLOSURE OPERATORS

Volume 14, Issue 3, May and June 2017, Pages 139-149

Xiu Xin; Shao-Jun Yang


2. M-FUZZIFYING DERIVED OPERATORS AND DIFFERENCE DERIVED OPERATORS

Volume 7, Issue 2, May and June 2010, Pages 71-81

Xiu Xin; Fu-Gui Shi; Sheng-Gang Li